;

KADIZADE ÇEŞMESİ (H.1169- M.1755)

Eyüp sultan Camii karşısındaki Lokmacı İbrahim Sokağı üzerinde ve sokağa girildiğinde biraz ileride sol taraftadır. Sağ tarafındaki yol son senelerde açılmış ve çeşme köşeye yelmiştir. 1985 senesinde de onarılmıştır. Çeşme esas şeklini kaybetmiştir. Bugünkü durumu ile muntazam kesme taştan yapılmış büyük bir haznenin önünde iki mermer levhanın çerçevelediği düz bir ayna taşı ile bunun üzerinde büyük bir kitabe taşından ibarettir. Teknesi sokak seviyesinden aşağıda kalmıştır. Yedi beyitlik kitabesi yer yer bozulmuştur. Okunabildiği kadarıyla şöyledir:

“ Müm-daş-ı Fahr-ı âlem mâlik-i hayr-i hasenat”

“ Ol kitap nail-i muhkeme buldu sebîl”

“ Belde-i Eyyup’da dil- hâhını virdi Hüda”

“ Küçükköy’de..........................................”

“ Oldu mecbu’âb-ı sâfın sahib-ül hayratdan”

“ İskara da katılub Kırkçeşme’ye mâ’ı leziz”

“ Menzilinde kalan..... fazladır bî-kaal-i kıyl”

“ Hasbetenlillah icrây itdi bâ-tevfik-i Hak”

“ Mazhar idince hayrata dahi Hayy-ı Celîl”

“ Anın zâtı cümle zât ihrâz iderse teşnegân”

“ Bî-bedel olur Necîbâ iki târih-i cemîl

“ Hak yoluna akdi iç bu çeşmeden âb-ı hayat”

“ Kadızâde eyledi ihyâ mâ-ı bîradil”

(1169)