;

İSMAİL AĞA (Malatyalı) ÇEŞMESİ (H.1118- M.1706)

Üsküdar’da Gündoğumu caddesi ile Dönme Dolap sokağının kesiştiği köşedeki Malatyalı İsmail Ağa Camii’nin duvarına bitişik olarak yapılan bu çeşme mermerle kaplıdır. Biri kemerinin üstünde diğeri altında olmak üzere iki kitabesi vardır. Kemerinin üstündeki kitabe şöyledir:

 

“ Bu çeşmeyi ve bu cemiiye-haneyi rıza-ullah için ve sevâbını hazret-i Resûl-ullahın rûhi şerîfleri içün cemi-i ehl-i iman ervahiyçün hazret-i Kur’an tilavetine bina itdiren merhum Sultan Ahmed Han’ın iç kilerinin Kethüdası olan Malatyalı Derviş İsmail Mehmed rahmet-ullah-ı alyehim acma’in”

Kemerinin altında ayna taşı baltan başa dolduran kitabe de şöyledir:

“ Çeşme ta’mir oldu geldi bu kavme izzet”

“ Hazretin yüzü sûyiyçün diledi âb-ı sıhhat”

“ Bin yirmi altı oldu târihi bu çeşmenin”

“ Mü’mininden kim içerse ola cânına rahmet”

“ Gülnüş oldu bu hayrâta dûş”

“ Teşne-dil târih-i ta’mirin didi”

“ Âb-ı safı lebi çeşmede nûş”

      (1118)

 

Bu kitabelerden anlaşıldığına göre çeşme 1026 yılında Ahmed I’in iç kiler kethüdası Malatyalı İsmail Ağa tarafından yaptırılmış. 1118 yılında kethüdalarından Gülnuş Hatun tarafından tamir ettirilmiştir.