;

İSMAİL AĞA (Kurukavak) ÇEŞMESİ (H.1146- M.1733)

Eyüp’te Kurukavak Caddesi’nde (Sofular Yokuşu Sok. No:13 yanı) Semin Ali Paşa Mescidi yakınındaki bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Çok sade bir yapıdır. Teknesi kırılmış, suyu akmamaktadır.

Üç beyitlik kitabesi şöyledir.

“ Hamdullah kerem ü lutf-ı cemil”

“ Rahmet ü magfiret Rabb-ı Celil”

“ Şeşt-ü şuy idemez isyânım”

“ Anın çün diledim ola sebil”

“ Mülhem’e gayb didi târihini”

“Aynı zemzem eser-i İsmail”

(1146)