;

İSA AĞA ( HAFIZ) ÇEŞMESİ (H.1240- M.1824)

Hafız İsa Ağa’nın Üsküdardaki bu üçüncü çeşmesi İhsaniye camii’nin ( Dr. Sıtkı Özferendeci sokak) avlusundadır. Kısmen mermer kaplı düz bir duvar önüne sıralanmış beş abdest musluğundan ibarettir. Suyu kullananları korumak maksadıyla ahşap bir saçak eklenmiş ve elbise asmak için bir sıra askı dizilmiştir. Kitabesi şöyledir:
” Haliyâ Darüssaade Ağası”

“ Nâmı Hâfız İsa nef-i cihan”

“ Eyledi bu çeşmenin bünyâdını”

“ Hasbeten lillâh içsün reh-revan”

“ Her görendir bârekâllah görmedik”

“ Böyle zibâ çeşme-i kevser-nişân”
                                       (1240)
Bunun altında bir satırlık tarihsiz bir tamir kitabesi yer almaktadır.

“ Feri kandan müteveffa Cemil Paşa Hazretlerinin hayratıdır.”