;

İSA AĞA ( HAFIZ) ÇEŞMESİ (H.1238- M.1822)

Üsküdar’da Karlıkbayırı’nda İhsaniye İskele Sokağı ile İhsaniye Camii Sokağı’nın kesiştiği köşede bulunan bu çeşme, kitabeli mermer bir ayna taşı vardır. Üzerindeki üçgen biçimindeki oymalı olan alınlığı bügün yoktur. Alınlığın ortasında “ Ve minel mai külle şey’in hay” yazılı beyzî bir madalyon vardır. Çeşmenin haznesi yıkılmış, kendisi ise kısmen toprağa gömülmüştür. Kitabesi şöyledir:

“ Hazret-I Sultan Mahmud-I Adlî dadın kemleri”

“ Ya’ni İsâ Ağa ki ol zât-I pâk-I eshiyâ”

“Hâliyâ Darüssaade Ağası âli- cenab”

“Hazin-I Rabb-I kerîm ma’den-icûd-I atâ”

“ Hâl-ü şânı merhametdir cümle n3asa daimâ”

“ Kemal-I sarf-I himmet eyleyüb tehmîl-I hayr itdi”

“ Ola şayan-I dergâh-I kanul-I Hazret-I Mevlâ”

“ Gazanfer Ağa içün idüb bu çeşmeyi inşâ”

“ Vire Lûtf-I amîminden ana ecr-I lâ-yuhsâ”

“ Bihamdillâh vücud-ü masdar-I âsar-I hayr oldu”

“ Kime tevfik olur böyle eser bu çeşme-I zibâ”

“ İlâhi devlt-ü ikbal-ü ömrün ber-davâm eyle”

“Yazılsın defter-I hayri müdâm oldukça bu dünya”

“ Dal zammıyle Hâtif-I gayb söyledi târihini”

“ Çeşme-I ayn-ül hayatdan iç suyu eyle dua”

(1238)