;

İNCE ALEMDARZADE MEHMED PAŞA ÇEŞMESİ (H.1273- M.1856)

Ahırkapı’da İshakpaşa Yokuşu’nda Saraçhane sokağı’nda set duvarındadır. Kapıağalarından bir zattır. Başkapı gulamı Mehmed Muhlis Dilâves tarafından son defa 1321( M.1903) yılında yenilenmiş olan bu çeşmenin İnce Alemdarzade’nin oğlu Mehmed Bey tarafından yaptırılışına ait beş beyitlik kitabesinin sonundaki şu mısralar tarihtir:

“ Didi bir mısr’a-ı târih ile atşâna Senih

Akdı bu çeşme gel al iç Haseneyn aşkına âb”

   (1273)