;

İBRAHİM PAŞA ( Damad) ÇEŞMESİ (H.1143- M.1730)

Fatih’te (Aile sok- Ahmediye Camii karşısı) Orta Camii önündeki meydanlıkta yan yana iki çeşmeden oluşan bu yapı tamamen mermerdir. Birbirinin eşi olan bu çeşmelerde klâsik sivri kemer görülmez. Onun yerine o devrin bir çok eserinde olduğu gibi istiridye kabuğu şeklinde büyük panolar almıştır. Her çeşmede ikişer ayna taşı vardır. Tekneleri ve sedleri kaybolmuştur. Kemerleri üzerine tarih kitabeleri yerleştirilmiştir. Tamamı çiçek motifleri ihtiva eden zarif bir bordürle çerçevelendiği kemerlerin yanındaki boşluklarda yine kabartma motiflerle doldurulmuştur. Çeşmelerin geniş ahşap bir saçağı olduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır. Suyu akmamaktadır.

Çeşmelere karşıdan bakıldığına göre sağdakinin üzerinde şu kitabe görülür:

“ Cenâb-ı zıll-i Hak Sultan Ahmed Hân-ı Gazi kim”

“ Odur şimdi serîr-i saltanatta Husrev-i yektâ”

“ O Hâkan-ı kerim-üş şânın ecdâd-ı izâmından”

“ Azîm-ül menkıbe Sultan Süleyman- Hân-ı âlemânâ”

“ Guzât-ı dîni reyyân-ı zülâl-i lûtf idüp gerçi”

“ Bina kılmışdı bunda çeşmesâr-ı bî.............”

Soldaki kitabe ise şöyledir:

“ Velâkin ziyb-ü zîverden olup âri-vü azâde”

“ Nazarda sâde-rû bir hüb-ı senkin-dil idi gûya”

“ Süleyman-ı zemânın âsaf-ü dâmad-ı zi-şânı”

“ Vezîr-i a’zam İbrahim Pâşâ-yi kerem pîrâ”

“ Görünce fırka-i bektaşıyanın cümle ebuâbın”

“ Müzeyyen olduğun envâ-ı ârâyişle ser-tâ-pâ”

Kitabeler güzel bir talikle yazılmıştır. Tarih taşımamaktadır. Mana itibariyle noksan bulunduğu kanaatini taşımaktadır.