;

İBRAHİM PAŞA ÇEŞMESİ (H.1008- M.1589)

Sütlüce’de Hamam Sokağında Mahmud Ağa mezarlığının karşısındaki bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Sivri kemeri silmeli bir dikdörtgen çerçeve içine alınmıştır. Şair ivaz tarafından tarih düşürülen mermer kitabesi nişin içerisinde yer alır. Ayna taşı bozulmuştur.

Çeşmenin musluk taı bugün mevcut değildir. İki adet tas nişi mevcuttur. Mermer teknesi ve seki taşları çukurda kalmış olup, musluğu koparılmıştır.

Çeşmenin sol tarafına ve alınlık kısmına yapılan beton ekler ve trafo binası çeşmenin orijinal görünüşünü bozmuştur.

Çeşmenin kitabesi:

Teşme-diller nûş idüp bu mâdan itdükte safâ

Sadr-ı a’zam sahibü’l-hayrâta edeler dua

Vire kevser Hak ivaz derbânı didi tarihin

İdüb İbrahim Paşa bir çeşme-i zîbâ binâ

Sene 1008

Çeşmeyi yaptıran Sadrazam Bosnalı Damad İbrahim Paşa’dır.