;

İBRAHİM EFENDİ (Pirinçci) ÇEŞMESİ( H.1287- M.1871)

Tophane’de Boğaz Kesen Caddesi (No:214) üzerinde bulunan bu çeşmenin haznesi sıva ile örtülüdür, basık ve yayvan bir kemeri vardır. Kemerin içinde kitabesi bulunmaktadır.

“ Tarikat-i aliyye meşâyih-i kiramından Gül Baba hazretlerinin türbe-i şerifi ittisalinde acı çeşme fi-i akdemce bir ikiyüzseksenbeş senesi tarihinde türbedarı bulunan merhum Pirinçci tahir Efendi namına bina ve inşasına muvaffak olup muahharen dahi mürür-ı ezman cihetiyle çeşme-i mezkur harab harab ve mail-i türab olduğundan türbedar-ı mumaileyhin mahdumu Pirinçci İbrahim Efendi bezl-i himmet iderek müceddiden binâ ve ihyâ eylediği hayratıdır.”                                                   

                                                                                            ( Fi Muharrem Sene 1287)