;

İBRAHİM BEY ( Kethüda) ÇEŞMESİ (H.1219- M.1804)

Sarıyer, Büyükdere Caddesinde Hacı Osman Bayırındadır. Bebek’te karakolun önünde olduğu “ İstanbul Çeşmeleri”’nde kaydedilen bu çeşme caddenin genişletilmesiyle yıkılarak buraya nakledilmiştir.
Çeşme iki ince sütun arasına yerleştirilmiş düz bir mermer ayna taşı ile sütündeki kitabeden oluşmaktadır. Ön yukarısında boğumlu bir pramid biçiminde bir başlık vardır. İki yanında düz bir mermerden birer kanat ve önünde alçak bir tekne görülmektedir. Suyu akmaktadır.

Kitabe yer yer yıpranmış olmakla berbaber okunabilmektedir:

“ Kethüda Bey Kâ’be-Ii….. İbrahim-veş”

“ Mâ-i zemzem ile kandırdı ıtâş-ı âlemi”

“ Merdüm-i çeşm-I cihan kıdlı Bebek etrafını”

“ Sû-be-sû hay rile tenvir itdi feyz-I makdemi”

“ Lûlesinden âb-I cevher akdı târihin didim”

“ Ayn-I cûd-i Kethüda bey kıldı icrâ zemzemi”

    (1219)