;

İBNÜLEMİN AHMED AĞA ÇEŞMESİ (H.1134- M.1721)

Üsküdar’da İnadiye Camii’nin önündeki (Gündoğdu Cad No:91) bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Büyük mermer bir ayna taşı vardır. Teknesi ve sedlerinden biri yol seviyesinin altında kalmış olamkala beraber sağlamdır, fakat suyu akmamaktadır. Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

 

“Menba’-I cûd-ü atâ İbnül’emin Ahmed Ağa”

“İtdi bu nev çeşme bünyâd hemçün ayn-I nûr”

“ Oldu gayet de mahalline müsâdif bir eser”

“ Kim ah^liye susuzluk virmişidi çok fütur”

“ İntifa’ itdikçe âb-I hoşgüvârından bunun”

“ Yâd iderler hay rile cümle inâsla zükür”

“ Nûş idüb âb-I safâ-bahşini geldi tab’ıma”

“ Tâ beyân-I sâl-I bünyâdın idem ziyb-I sutûr”

“ Lûleyi gördüm nide birle didi târihini”

“ Al Hüseyn ile Hasan aşkına iç mâ-I tahûr”

    (1134)