;

HÜSEYİN PAŞA ( Kaptan Hacı) ÇEŞMESİ (H.1145- M.1732)

Kasımpaşa’da Mevlevihane karşısında Sipahi Fırını Sokak No:99 da bulunan bu çeşme devrinin tipik örneklerinden biridir. Bazılarının açılmış bir tavus kuyruğuna yahut bir yelpazeye benzettikleri yarım daire biçimindeki dilimli kemerinin altındaki bir sıra kabartma oymadan ve stalâktitli bir kornişten sonra yer alan ayna taşının iki yanını vazolar içinde çiçek, üstünü ise tabaklar içinde meyve motifleri süslemektedir. Çeşmenin kitabe taşını da içine alan bitki motifli bir bordür tamamını çerçevelemektedir. Çeşme baştan başa değişik renkte mermerlerle kaplanmıştır. Ayrıca ortadaki stalâktitli üç sıra oymalı bir korniş hazne boyunca bir uçtan bir uca uzanmaktadır. Teknesi yol seviyesinden biraz aşağıda kalmış olmakla beraber suyu akmaktadır. Kitabesi şöyledir:

“ Habbezâ Sultân Mahmûd Hân kim”

“ Mesned-ârâ şehriyâr-ı hâfikeyn”

“ Böyle bir âsâra kıldı ihtimam”

“ Nâil-i maksûd ola fi’l-iâlemeyn”

“ Olıcak a’yâna tâksîm-ül-uyûn”

“ İmtisâlen didiler bir re’s-i ayn”

“ Kapudan pâşâ ki icra eyledi”

“ Oldu hakkaâ işbu çeşme nûr-i ayn”

“ Hüsn-i hâl ile murabıtdır velî”

“ Nâm-ü şânıdır k el-hâc Hüseyin””

“ Vardı sûyunca bu hayrin dâimâ”

“ Bâg-i ümmîdi ola güllerde zeyu”

“ Şâd olâ rûhu İmameynin müdam”

“ Kıldığınca âbını icrâ bu ayn”

“ Kerbelâ ehli tevarîhin okur”

“ Teşnegâne mâ deyü ayn-ı Hüseyn”

(1145)

“ Murabıt Çeşmesi” de denilen bu çeşmenin bânisi Bahriye ümerasından olup Kaptan-ı Derya vekilliğinde bulunmuş olan Hacı Hüseyin Paşa’dır.