;

HÜSEYİN AVNİ PAŞA ÇEŞMESİ (H.1291- M.1874)

Üsküdar’da Paşalimanı caddesi üzerindeki bu çeşme tamemen mermerden yapılmış büyük bir eserdir. Bir çıkıntı teşkil eden ortadaki esas çeşmenin iki yanında dörder yalaklı birer kanat uzanmaktadır. Ayna taşı ikisi daha büyük dört sütun arasına yerleştirilmiştir. Veüzerinde kabrtma süsler bulunmaktadır. Teknesi ve sedleri bozulmamış olmakla beraber suyu kesiktir. Büyük sütunların başlıkları üzerinden geçen bir kornişin üstünde kitabe taşı ve ikinci bir kornişten sonra fazla geniş olmayan saçak gelmektedir. Çeşmenin üstü bir boyrdan bir boyademir parmaklıkla çevrilmiştir. Kitabe Üsküdar tarihinde şöyle kaydedilmiştir:

 

 

“ Çok zaman kalmışdı işbu çeşme-I pür âb-ü-tâb”

“Teşne-leb mânend-I atşân-I kaza-I Kerbelâ”

“ Cami’-I seyf-ü kalem müstecmi’-I adl-ü kerem”

“ Sadr-I maul hayat himmeti çûş itdirüb”

“ Eyledi mecrâsını lebriz-I âb-I can-fezâ”

“ İntizam-fermayi mi’mar-ü lûtfiyle dahi”

“ Âb-u tâb-I sâbıkı itdi dü-bâlâ I’tilâ”

“ Teşnegan içdikçe su mü’minler aldıkça vuzû”

“ Eylesünler izdiyâd-I ömr-ü iclâlin dûa“

“ Nevdan-I hâmedan mânend-I âb-I hoşgüvar”

“ Akıtdı Muhtar iki târih-I selâmet-intima”

“ Avni Paşa eyledi ihyâ şu a’lâ çeşmeyi”

“ Gel Huseyn aşkına iç bu çeşmeden ab-I safâ”

(1291)

Kİtabeden de anlaşılacağı üzere eskiden mevcut bir çeşme Sadrazam ve Serasker Hüseyin Avni Paşatarafından yenilenmiştir.