;

HÜDAİ AZİZ MAHMUD EFENDİ ÇEŞMESİ ( H.1019- M.1618)

Üsküdar’da Aziz MahmudEfendi Sokağı’nda Hüdaî Dergâhının avlu kapısının sol tarafındaki bu çeşme sağdaki küçük I soldaki büyük klâsik tazrda yapılmış bir ikiz çeşmedir. Her ikiside fazla harap olmamakla beraber suları akmamaktadır.

Sağdaki küçük çeşmenin kemer altında şu kitabe vardır:

“ Derya-yı cûd-ü rahmet ol dem ki çûşa geldi.”

“ Halk-I cihana kıldı bu çeşme-sarı icrâ”

“ Ta’mir olunduğunda dinildi âna tarih”

“ Ab-I hayata mânend oldu bu çeşme hâlâ”

(1019)

Büyük çeşmede iki kitabe görülmektedir. Kemerin üstündeki arapçadır. Altındaki ise türkçe olup şöyledir:

“ Eylemiş Abdülmecid Han ezel Rabb-I mecîd”

“ Feyz-I envar-I Hüdayı Zâtına bahş-ü kerem”

“ Nezd-I dergâh-I Hüdâyide bu zîbâ çeşmeyi”

“ Yapdı evvelkinden a’lâ kıldı icrâ-yi himem”

“ Hankah ile beraber yapdırub bu çeşmeyi”

“ İki hayri kıldı ifâ ol Hüdavend-I naim”

“ Evliyâ evvâhı şâd oldukça bu hay rile”

“ Saltanatla kâmran olsun o şah-I muhterem”

“ Himmet-I evtad-ü aktâb ile Ziver safhaya”

“ Tam-ü âlem lûtfudur bu çeşmeden iç sâf su”

“ Çare-cû-yi feyz ola Şah-I cihana çâr yem”

(1272)