;

HİBETULLAH VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ( H.1206- M.1791)

Üsküdar’da İhsaniye mahallesinde (Şerife Bey çeşmesi - Tosunpaşa sok.köşe) bulunan bu çeşme mermerden yapılmıştır. Büyük boydaki ayna taşına Rokoko kabartmalar vardır. İki yanındaki iki ince sütunun üzerinde sade bir korniş çeşmeyi dolanmakta, sütunların başlıkları üzerine yerleştirilmiş iki konsol ikinci bir korniş taşımakta ve konsollar arasında çeşmenin kitabesi bulunmaktadır.

“ Hazret-I –Valide Sultan-I himem-meşreb kim”

“Çûşiş-I ve’fetidir menba’-I ayn-I ihsân”

“Ya’ni ol vâlide-I Hazret-I Sultan Selim”

“Teşnegân-I himeme itmededir lûtfu revân”

“ İşte ez-cümle bu ser-çeşme-I eltâfı ile”

“ Sû-be-sû itdi atâ-cû-yi cihanı reyyan”

“ Hibetullah’ına kıldı müyesser hem ecrini kim”

“ Hayr-I cârisi ile tâ ola rûhu şâdan”

“ Çün odur şîre-I pâkîzesi bu âlemden”

“ Tıfl iken olmuş idi gonce-I gülzâr-I cenân”

“ Gül gibi itmeğe şâdâb-I revan-pâkin”

“ Kevser-I şefkatini eyledi böyle cûyân”

“ Ravza-I rahmet kendusu hem Hanı-I Selim”

“ Duralar devlet-ü ikbâl ile durdukça cihân”

“ Vehbiyâ bende ana söyledim iki târih”

“ Lik bir ta’miye var mısra’-ı sânîde ayân”

“ Çeşme-I Valide Sultandaki cûşiş-I cûd”

“ Oldu şâdâbai-I ruh-I Hibetullah Sultan”

(1206)

Hibetullah Sultan, Selim II’ün annesidir. Kitabede Sünbülzade Vehbi’ye aittir.