;

HEKİMOĞLU ALİ PAŞA ÇEŞMESİ (H.1197- M.1782)

Fatih, Davutpaşa’da, Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi üzerinde Camii’nin avlu duvarında türbeye bitişik olarak yapılan bu çeşme klâsilk üslupta tamamıyla mermerdendir. Ayna taşı ve sivri kemerinin altı kabartma motiflerle süslüdür. Ayna taşının iki yanında ayrıca saksı içinde iki çiçek motifi vardır. Esas çeşmenin iki yanında iki küçük çeşme daha bulunmaktadır.

Kemerinin üzerindeki kitabe taşında şair Refi Mehmed Efendi’nin üç beyitlik tarih kitabesi yazılıdır:

“ Sirâb-ı magfiret itsün Ali Pâşâyı Hâk”

“ Kim binâ itmiş idi bu çeşme-i dil-cü-teri”

“ Muhterik olmuş iken ihrakda tecdidi idüp”

“ Lûtf-ı Sultan-ı cihan Abdülhamid virdi feri”

“ Düşdü câyinde Refiâ mısra-ı târih ana”

“ Gel elinden iç Ali’nin âb-ı nâb-ı kevseri”

                     (1197)