;

HATİCE TURHAN VALİDE SULTAN SEBİL VE ÇEŞMESİ ( H.1074- M.1663)

Bahçekapı’da Şeyhûislam Hayri Efendi Caddesinde, Bankacılar sokak köşesinde bu sebil ve çeşme geniş bir saçak altında yan yana bulunmaktadır. Sebil dört mermer sûtunun ayırdığı dökme demirden yapılmış, her birinde yedişer su verilebilecek yer bulunan şebekelerle süslü üç pencereden oluşmaktadır. Pencerelerin üzerinde renkli taşlardan yapılmış sivri birer kemer bulunmaktadır. Kemerinin içi ve aralarındaki boşluklar

kabartma süslemelerle doldurulmuştur. En yukarı kısımlarında ise kitabesi bulunmaktadır. Fakat bu kitabe içinde bulunduğu şartlar sebebiyle okunacakgibi değildir. “İstanbulSebilleri”’nde tesbit edildiğine göre tarih beyti şöyledir:

“Anın itmamın görüp tarih içün”

“ Didi Hâtif kâne hayret fi sebil”

     (1074)

Sebilin içerisi çinilerle donatılmıştır. Çeşme ise klâsik tarzda mermerden yapılmıştır. Burada da sivri kemerin içinde ve köşe boşluklarında aynı kabartma süslemeler ve yukarısında kitabe bulunmaktadır. Stalâktitli geniş bir korniş saçağın altında sebili ve çeşmeyi boydan boya dolaşmaktadır.

Çeşmenin kitabesi için “İstanbul Çeşmeleri”’ nde sebilde tarih beyti gösterilmiştir.

Çeşme ve sebil, eski postane, şimdiki T.İşbankası ile aralarında bulunan “Mehpare” mağazasında çıkan bir yangın sonunda 1902 yılında tamıyla yanmış Âsar-ı Atîka Müzeleri Nezâreti ile Evkaf Nezâreti tarafından eski mimarisine uygun olarak restore edilmiştir.

Suyu akmamaktadır.