;

HASAN RIZA PAŞA ÇEŞMESİ (H.1260- M. 1844)

Rami Kışlasının arka tarafındaki( Havuzbaşı Çeşme Sok) arka tarafındaki bu çeşme, düz iki mermer sütuna bindirilmiş yuvarlak bir kemer altında kitabeyi taşıyan büyük bir ayna taşından oluşmaktadır. Teknesi çukurdadır ve kışlanın hayvanlarının sulanması için büyük yalakları vardır. Suyu akmaktadır. Kitabesi şöyledir:

“ Sipehsâlar-ı hassı Abdülmecid Hanın”

“ Rıza Pâsâ-yi küne-i himmet-ü zât-ı kerem-fermâ”

“ Bulub bu âb-ı sâfı çeşme bünyâd eyledi ya’ni”

“ Sevâbın nüh-i Şeninşeh Mahmud Hâna eyleyüb ihdâ”

“...................teşnegânâ gevher-fesan oldu târihin”

“ Rıza Pâsâ-yı na-yâb mâ-i cûdin eyledi icra”

(1260)

Çeşmeyi yaptıran Cihan Seraskeri hasan Rıza Paşa’dır.