;

HASAN PAŞA (Seyyid) ÇEŞMESİ (H.1157- M.1744)

Zeyrek’te Voynuk Şuca Mescidi karşısında (Atatürk Bulvarı Manifaturacılar çarşısı 2.nc. Blok girişinde) katip Çelebi’nin gömülü bulunduğu mezarlık bitişiğinde olduğu “İstanbul Çeşmeleri”’nde kaydedilen bu çeşmenin cephesinin kâmilen kesme taştan olduğu ayna taşının kabartma tezyinatlı bulunduğu, teknesinin çukurda kaldığı belirtilmektedir.

Çeşme bugün Atatürk Bulvarında Manifaturacılar önünde esas şekline uygun olarak yeniden kurulmuş bulunmaktadır. Bu arada teknesi de yenilenmiştir. Çeşmenin kemeri olmayıp bir dikdörtgenle çerçevelenmiştir. Ayna taşının üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Şehinşah-ı muazzam âb-ı rû-yi âl-i osmanî”

“ Hidîv-i bahr-ü ber Sultan Mahmud han-ı efhamın”

“ Vekîl-i mutlakı Seyyid Hasan Pâşâ-yi sadr-âvâ”

“ Şeref-pîrâ-yi unvan-ı vezâret hîz-makdemdir”

“ Cerayül ayn tesemmi selsebilâ’ya olub mazhar”

“ Bu âb-ı nâbı icra eyleyen o sadr-ı a’zamdır”

“ Hususâ kıldı ihyâ vakfını Sultan Süleyman’ın”

“ Bunu gibi hezâr âsara muhtar-ü müsellemdir”

“ Hizâsında Hızr’ının ruhunu şâd-ı ebter kıldı”

“ Bu mecrâya n’ola dirsem hayat âbiyle tev’emdir”

“ Didim atşana sîrâb eyleyüb târîhini ey Bahtî”

“ Bu aynı eyleyen ihyâ Hasan Pâşâ’yi ekremdir”

      (1157)

Yukarıda ufak bir kitabe daha vardır:

“ Seniyye bint’i Râsim Bey susuz mecruh şehid oldu”

“ Anın rûhuna bu çeşme harab’ken selsebîl oldu”

“ Şehîd-i kerbelâ ervahına lâhık ola rûhu”

“ Necîbe hanım cınnesi bu hayrına delîl oldu”

         ( 3 Zilkade 1343)

kanuni Sultan Süleyman’ın mevcut bir çeşmesi Sadrazam Seyyid Hasan Paşa tarafından ihya edilmiş, sonra da Seniye Hanım’ın ruhu için annesi Necibe hanım tarafından tamir olunmuş, Atatürk Bulvarı açılırken de yenilenmiştir.