;

HASAN PAŞA ( Seyyid) ÇEŞMESİ (H.1109- M.1697)

Aksaray’da Toprak sokak başındadır. Lebib Mehmet Efendi’ye ait olan kitabesi şöyledir :

“ Vezîr –i pâk-dil Seyyid Hasan Pâşâ-yı deryâ-kef”

“ Mahalinde bina itdirdi işbu çeşmeyi hakkaa”

“ Lebib-âsâ gelüb sîrab olanlar didiler târih”

“ Akıtdı âb-ı pâki cûdundan Hasan Paşa”

   (1109)

Çeşmeyi yaptıran Sadrazam Seyyid Hasan Paşa’dır. Kendisinin daha başka çeşmeleri de vardır.