;

HASAN PAŞA ÇEŞMESİ (H.1117-M.1705)

Üsküdar’da Doğancılar’da Tunusbağı caddesi üzerindeparkın karşısında ve Nasuhî Tekkesinin avlu kapıs bitişiğindeki bu çeşmenin cephesi mermerle kaplanmıştır. Sade sivri kemeri vardır. Teknesi küçüktür ve girintili çıkıntılı bir şekilde mermerden oyulmuştur.

Kemerinin üzerine yerleştirilmiş ve sülüs hatla yapılmış kitabesi şöyledir:

“ Asaf-ı a’zam Hasan Paşa cenâb-ı zül- kerem”

“ Yapdı bu aynı olubtevfik-i Ha ona refik”

“ Didi târîhin zamiri dil döküb âb-ı revan”

“ Hemçü zemzem akdı beyt-i Hakka bu âb-ı rahîk”

(1117)

Çeşmeyi yaptıran 1115 (1703) yılında Sadrazam olan Moralı Hasan Paşa’ dır.