;

HASAN AĞA ( Matbah Emini) ÇEŞMESİ (H.1059- M.1649

Galata’da Lüleci Hendek Caddesi’nin (No:150) Yüksek Kaldırımla birleştiği köşedeki bu iki taraflı çeşmeye halk arasında Yazıcı Çeşmesi denilmektedir. Çeşmenin büyük haznesi sıva ile örtülmüştür. Esas yüzü lüleci Hendek Caddesi’ne bakmaktadır. Girintili çıkıntılı bir kemeri, içinde yakılan ateşle kararmış bir ayna taşı ile iki yanında birer tas yuvası vardır. Tekne tamamıyla yok olmuştur. Ahşap bir saçak ile örtülü iken bu saçak da son zamanlarda yıkılmıştır.

Kitabe kemer ile saçak arasındadır ve şöyledir:

“ Hâliyâ Matbah emîni Hasan Ağa ki ider”

“ Dâimâ hayr-ü sevâb itmğ için re’y-i sevab”

“ Fukara zümresine lûtf-u atâdır kârı”

“ N’ola ôlursa duâcîları hep şeyh ile şâb”

“ Hüsni hulku şeref-i zâtın ider halka iyan”

“ Feyz-i cûdu kerem-i tab’ını eyler işrâb”

“ Hâtırın yapmadadır lütf ile halkın her gâh”

“ N’ola devrinde anın kalmaz isé kalb-i harâb”

“ Gerçi kim meşreb-i ...... fâiz-i cud”

“ Yine ammâ ki idüp teşne – lebânı sîrab”

“ Yapdı bu çeşme idüp mâlini sâ gibi nîsar”

“ Ki virê hâtır-ı atşâna ferah vefret-i âb”

“ Âsaf-ı devrân Ali Pâşâ-y zî-şâhın dahi”

“ Kethudâ-yî Sadr’ı-â’zam hazret-i Yahyâ Ağa”

“ Nâil-i âmâl olâ ol zât-ı memdûh-üs-sıfât”

“ Bu muallü çeşmeye tarh-efken-î bünyad olup”

“ Hayr-i cârîye muvaffak oldu hakkaa kim o zat”

“ Didi Şâkir bendesi târîh-i itmâmın anın”

“ Lütf-i Yahyâ çeşme-i nev menba’-ı âb-ı hayat”

     (1145)

Yüksek Kaldırıma bakan cephede daha küçük ve sade bir çeşme vardır.

 

 

 

Galipdede caddesindeki yüzü