;

HALİL HÂMİD PAŞA ÇEŞMESİ (H.1198- M.1783)

Kasımpaşa’da Hacı Hüsrev Camii’nin alt tarafındaki Kankardeş sokak ile Sebilci Sokak köşesinde bulunan bu çeşme, kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Kemerinin üzerinde renkli taşla yapılmış tezyinat ve kitabe taşı vardır.

Kitabesi şöyledir:

“ Çorlulu Ali Paşa’nın çeşmesini muahharen ta’mir ve ihyâ iden Sadrazam-ı esbak Halil Hâmid Paşa”    (1198)