;

HAKKI BEY ÇEŞMESİ (H.1260- M.1844)

Eyüp’te Çevre yolu yanında Fethi Bey Caddesi (No:2 karşısı) üzerindedir. Çeşme muntazam kesme taştan yapılmıştır. Bir meydan çeşmesi biçiminde küfeki taşından çok sade bir yapıdır. Cephesinde bir kapıyı andıran basık kemeri içinde basit bir ayna taşı üzerinde de kitabesi vardır.

“ Sad bârek- Allah âferin ol mend-i hayr-endişe”

“ Yabdı bu cây bezi idüp ol maiden-i cûd-i sehâ”

“ Ya’ni ki Mir Hakkı’dır mahdum-ı Yahya Bey o zat”

“ Bu çeşmesâr-ı zevcesi ruhu içün kıldı binâ”

“ Atşana bir düşse sezâdır böyle târihi selîs”

“ Nüş it bu ayn-ı âbdan bânisine eyle dua”

                                                     (1260)

 

Çeşmenin tamirine ait ikinci bir kitabede saçağının üzerindedir. Beyzî bir çerçeve içinde şu satırlar okunur.

“ Bâni-i sâniler

Bosna sarayı ahalisinden Habibe Hanım ve

Taşçı El-hac Necib Efendi Icrin eser-i hayratıdır.”

(1315)