;

HACI HANIM ÇEŞMESİ (H.1247-M.1831)

Çengelköyünde Havuzbaşında Çengelköy caddesi üzerinde ilkokulun önünde bulunan bu çeşme kaba taştan yapılmış olup haznesine bir kapı şeklinde oyulmuş dikdörtgen bir girintiye ayna taşı yerleştirilmiştir. Teknesi bozulmuş, lülesi koparılmıştır.

Ayna taşında bitki ve girland motifleri ile süslü çatı biçiminde bier üçgenin üzerine kitabesi yazılmıştır. Bu iki kitabe şöyledir:

“ Namdaş-I mah-I Ken’an sadr-I esbak kim o zât”

“ Tayiibe’de içdi ecel câmın Hüdaya virdi can”

“ Zevcesi Hanım effendi nakd-I cûdin sarf idüb”

“ Çeşme bünyâd eyledi nûş eylesün dil-teşnegân”

“ Fi sebilillah sebil itdi bu âb-I kevseri”

“ Cennet-I Firdevs’e döndü işte bu valâ mekân”

“ Zâyi’ itme katresin Aynî didim tarihini”

“ Hacı hanım zemzemin itdi mahallinde revan”

(1247)

Çeşmeyi yaptıran Sadrazam Yusuf Ziyaeddin Paşa ‘nın eşi Ayşe Hanım’dır. Kitabe Ayın tablı Aynî Efendi’nindir.