;

HACI HALİLİ EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1133- M.1720)

Fatih’te Âşıkpaşa Camiinin alt sokağında Haydar Caddesi ile Aydan Bey sokağının köşesindeki bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. Süslemesiz sivri kemerlidir. Çeşmenin kitabesi şu anda mevcut değildir. Şimdi mevcut olamayan kitabe şöyledir:

“ Semâhat-pîşe ol matbah emîni”

“ Halîl zü’l-himem zât-ı mükerrem”

“ Emîn-i sûr-ı hâkânî idi ol”

“ Nizâmı oldu devlette müsellem”

“ Edip bu çeşme-i şeh-râha bünyâd”

“ Şu verdi gülşen-i hayrına her dem”

“ Kalemden şu gibi aktı bu ta’rih”

“ Halîl-âbâd-ı çeşme âbı Zemzem”

        (1134)