;

GÜLBUY KADIN ÇEŞMESİ (H.1153- M.1740)

Davudpaşa’da Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi (No:59) üzerinde bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Halen sağlam görünmekte ise de teknesi yol seviyesinden aşağıda kalmış, musluğu koparılmış, suyu kesilmiştir. Üstünü otlar kaplamıştır.

Sivri kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Kethüda kadın bu ayn-i sâf-ı icrâ eyleyüp”

“ Mevkiinde kıldı irva-yı utaş-ı kâinat”

“ Hak bu kim sükkanı bu semtin suya muhtaç idi”

“ İdince ahvaline sarf-ı nigâh-ı iltifat”

“ Miyyet-i hayr ile bu çeşmeyi bünyad idüp”

“ Suya.......eyledi......gülşende binat”

“ Lûle gördüm Rühiya tarihini işrab ider”

“ Çeşme-i Gülbuy’dan akdı aceb mâ’ül hayat”

(1153)

İstanbul Çeşmeleri’nde :

“Divan-ı Hümayun hâcegânından Mehmed Emin Efendi’nin Yusuf Çavuş ve anneleri Ümmügülsüm Hatun ervahı şâd ola” (1234) şeklinde, ikinci bir kitabeden bahsedilmişse de görülememiştir.

Çeşmeyi yaptıran Gülbuy Kadın Saray Kethüdalarındandır.