;

FEYZULLAH EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1150- M.1737)

Kasımpaşa’da ( CamiiSokak’ta) Camii Kebir avlusunda bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Kemerinin içinde oymalı bir ayna taşı vardır. Teknesi yok olmuştur. Suyu akmamaktadır.

Sivri kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Bârek Allah çeşme-i zemzem-mesîl”

“ Fi sebîl’il-lah olmuşdur sebil”

“ Suyu muhtac idi çokdan bu mahal”

“ Buldu sûyun şimdi ammâ bî-adil”

“ Külli şey’in hay sırrın âşikâr”

“ Eyledi bû mâ ile Hayy-ü celil”

“ Rüh-i pâki Vâkıfın şâd oldu çün”

“ Vire sahib-hayre Hak ecri cezîl”

“ Cüst-ü-cû eyler iken erbâb-ı dil”

“ Feyzî –i zâr oldu tarîhe delîl”

“ Lafz-ı pâk ile didi târîhini”

“ Çeşme-i ayn-ül-hayât-ü selsebil”

      (1150)

Çeşmeyi yaptıran Hekimoğlu Ali Paşanın kardeşi Feyzullah Efendidir.