;

EYÜP AĞA ÇEŞMESİ (H.1118- M.1706)

Hasköy’de Keçeci Piri Sokağında Keçeci ( Keçeci Mehmed Ağa) Camii bitişiğinde bulunan bu çeşme, klâsik tarzda kesme taştan yapılmıştır. Geniş bir saçağı vardır ve üstü kiremit bir çatı ile örtülmüştür. Teknesi aşınmıştır, sedleri sağlamdır, suyu akmaktadır, ayna taşı bozulmuştur.

Ortasında bir rozet bulunan sivri kemerinin üzerinde bir hayli bozulmuş kitabe taşında iki kıtalık tarihi şöyle yazılıdır.

“ Hazret-i Sultan Ahmed Han......”

“ Sahib-ül hayrat olan Eyüp Ağa-yi pâk-zat”

“ Fi sebilillah ihya eyelyüp bu çeşmeyi”

“ Mevkiinde eyledi ecramı seyre iltifat”

“ ........reşha-pâş oldukca bu âb-i zülâl”

“ Zikr-i hayr ile ola câr-i zebanı kâinat”

“ Nûş idenler didiler tahsin idüp tarihini”

“ Ayn-i Eyyüp oldu hakka çeşme-i ma-i hayat”

   (1118)

Kitabe taşı kırılmış, eklenmiş, bazı yerleri okunamaz olmuştur. Çeşmeyi yaptıran Ahmed III’ün Hazine Emini Eyüp Ağa’dır. Fakat çeşme bitişiğindeki camiye izafetle Keçeci Çeşmesi adıyla da anılmaktadır.