;

EBUBEKİR AĞA ÇEŞMESİ (H.1208- M.1793)

Fatih’te Nişanca Caddesinde Nişancı Mehmed Paşa Camii’nin avlu kapısı karşısında bulunan bu çeşme mermerden yapılmıştır. Haznesinin sağlı sollu çıkıntıları arasında oyma ve kabartma tezyinatlı büyük ayna taşı ile teknesi ve sedleri içerlek durumdadır. Sade bir korniş çeşmenin üst kısmı çerçevelemektedir. Çatısı ve saçağı yoktur. Suyu akmaktadır.

Ayna taşının üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Mahziran-ı Der-i feyz-âver-i Sadr-ı Rûmun”

“ Safvet-i tab’la mümtazı rica-cû-yi Hüda”

“ Ya’ni ol sahibi hayrat himmeti sıddıyk”

“ İtdi bu çeşme-i dil-cûyi yolunda icra”

“ Vehbiyâ cevher tarihi virir taba sefa”

“ Bi-adil âbı revan kıldı Ebubekir Ağa”

(1208)

Bu çeşmeyi de yaptıran Muhzirr (kapıcıbaşı) Ebubekir Ağa, kitabeyi yazan Sünbülzade Vehbi’dir.