;

EBUBEKİR AĞA ÇEŞMESİ (H.1207- M.1792)

Eyüp’te Bahariye’de Silahdar Ağa Caddesi üzerinde Şah Sultan Camii ilersinde bulunan bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. Yarım daire şeklinde olup alt kısımlarında girintili çıkıntılı çizgilerle genişletilmiş bir kemeri vardır. Oymalı ufak ayna taşında iki servi motifi ve bu ayna taşının üzerinde tas koymaya mahsus bir deliği bulunan ikinci bir mermer levha daha vardır.

Kitabesi kemerinin üstündedir ve şöyledir:

“ Hazret-i Sadr-ı Rûmun mefhari Ebûbekir Ağa”

“ Kim odur hayratına sa’yiyle muhalled-i ittisaf”

“ Hazret-i Hâlid civarında bu dil-cû çeşmeyi”

“ Hakk-ı velîdeyapdı sıdk-ı niyyet ile bî-hilâf”

“ Ma-ı safist o rütbe can-fezâdır kim anın”

“ İçse Hızr âb-ı hayat olduğun eyler i’tiraf”

“ Nûş idüb zemzem gibi bânisine kılsun dûa”

“ Teşnegân-ı rahmet ol dergâhı itdikçe tavaf”

“ Âb-ı cevherle yazıldı Vehbiyâ tarihi de”

“ Eyledi Ebubekir Ağa hakka ki icra ma-ı saf”

(1207)

 

Çeşmeyi yaptıran Ebubekir Ağa Kapıcı başıdır. Fatih’te de bir çeşmesi vardır. Kitabeyi yazan Sünbülzade Vehbi’dir.