;

EBUBEKİR AĞA ÇEŞMESİ (H.1137- M.1724)

Aksaray’da Namık Kemal caddesinin başındaki (çocuk kütüphanesi yanı) Taş mektebe bitişik olan bu çeşme klâsik tiptedir. Sivri kemeri, kemerinin içinde ufak bir ayna taşı ile tas koymaya mahsus iki hücresi vardır. Teknesi bozulmuştur.

Kemerinin üzerinde üç satır halinde tertiplenmiş altı mısralık kitabesi şöyledir:

“ Cenab-ı Ebubekir Ağa... divanı”

“ Hüdâ hıfz ide zâtın inkilâb-ı rûzigardan”

“ Yapub bu çeşmesar-ı dil küşayı hasbetenillah”

“ Nümûne eyledi âsar ve hayr-i bî-şümârından”

“ Didim bir mısra’-ı dil-cûyla Rahmî ana târih”

“ Ebûbeler’in için ma’âb-ı zemzem çeşmesârından”

(1137)

Çeşmeyi yaptıran Ebubekir Ağa Divan çavuşlarındadır. Çeşmeye bitişik bir de sebil vardır.