;

EBEZADE ABDULLAH EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1135-M.1722)

Fatih’te Nişanca Caddesinde (No:1669, Bakkalzade Sokağında Yıkık Bakkalzade Camii karşısındaki bu çeşme, ilk şeklini tamamen kaybetmiştir. Kırmızı tuğladan bir duvar görünümündedir. Yukarı kısımlarında ki sıra Avrupa fayansından bordür izleri görülmektedir. Ayna taşının hiçbir hususiyeti yoktur. Teknesi toprağa gömülmüştür. Kitabe taşı cephede aynen korunmuştur. Bunda şöyle denilmiştir.

“ Duhter-i Abdürrahim zade Hatice Hanımı”

“ Müft-i sâbık Ebezade idüp.......................”

“ Nesl-i pâkinde Vezir olmakla ol-ismet-perah”

“ Çok saadetlerle devlet sürdü bâgene-i ma-ı zülâl”

“ Âkıbet bildi fena-yı dehri hayre meyl idüp”

“ Eyledi bu çeşme-i ra’nâya nakd-i sarf-ı mâl”

“ Lülesi tarih içindere bırakdı velvele”

“ Çeşme-i ayn-ı şifadan gel gel iç ma-ı zülâl”

(1135)

Çeşmenin bânisi Şeyhüislam Ebezede Abdullah Efendi’dir. Köstence Elhac İsmail Ağa ruhu için H.1309 (M.1891) yılında tamir edilmiş ve bu vesile ile eski kitabenin üzerine bir yenisi eklenmiştir.