;

DERVİŞ PAŞA (Veziria’zam) ÇEŞMESİ (H.1234-M.1818)

Fatih İtfaiye Caddesi çinili odalar sokağında bulunan bu çeşme harap olmuş, kitabesi ve cephesini kaplayan mermerler düşmüş ve dökülmüştür. Pertev Mehmed Said Paşa’ya ait kitabenin tarih beyitleri şöyledir:

“ Kalem ki navdan-ı reşha-i ilhamdır Pertev”

“ İki tarihe mecrâ oldu tarh-ı beyt-i âlâdan”

“ Suyun buldu bu dil-cû çeşme hakkâ cû-yi himmetden”

(1234)

“ Duâ eyle su iç bu çeşmesar-ı Sadr-ı vâlâdan”

(1234)

Derviş Paşa valiliklerde bulunmuştur. Bir çeşmesi de Topkapı’da sur dışındadır.