;

DERVİŞ PAŞA ÇEŞMESİ( H.1235- M.1819) Zeytinburnu

Topkapı Takkeci Camii sokakta Takkeci camii köşesindeki bu çeşme yola nazaran çukurdadır. Bir kaç basamak merdivenle inilmektedir. Çeşme kesme taştan yapılmış ve iki mermer sütun arasına alınmıştır. Sütunların arasında oymalı büyücek bir ayna taşı ve girlandlarla süslü sütun başlıklarının arasında da büyük bir kitabe taşı yer almaktadır. Sütun başlıklarının üzerinden geçen bir korniş çok süslü bir tuğra levahasını taşımaktadır. Tuğra kazınarak silinmiştir. İki kıtalık kitabe şöyledir:

“ Himmeti fahr- i âlem hazret-i derviş Paşanın”

“ Nica hayratı kıldı vâkaa İslâmbol’u ihya”

“ Suyun meşrebce buldu teşnegân füzûn olsun”

“ Bu semti de zülâl-i şefkatiyle eyledi irvâ”

“ Hüdâ meşkûr ide sa’yin bilhakk-ı sure-i kevser”

“ İki âlemde me’-cûr eyleye lûtfi ile Mevlâ”

“ Erenler himmetiyle söyledim târihini Hayrî”

“ Zülâl-i cûdini Derviş Paşa eyledi icrâ”

(1235)