;

DEFTEREMİNİ ÇEŞMESİ (H.1145- M.1732)

Tophane’de Defterdar Yokuşu’ndaki (No:30) (İtalyan Hastanesi karşısı) bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Çatısı yoktur. Üstünü ot bürümüştür. Saçağı ve ayna taşı yok olmuştur, teknesi toprak altında kalmıştır. Çeşmenin iki yanında mihrap şeklinde dinlenme yerleri vardır.

Kemerinin üzerindeki iki kıtalık tarih kitabesi şöyledir:

“ Hazret-i Sultan Mahmud Han-ı İskender-zafer”

“ Olıcak ma-ül hayat-ı lûtfu câri her yana”

“ Emr-ü ferman eyledi nev çeşmeler bûyâdına”

“ Tâs-ı gerdûnu bu itdi sayb-i tahsin-ü duâ”

“ Dâi-yi dîrîne-i devlet emin- defter-î”

“ Kıldı ol dahi mahalllinde zehi çeşme bînâ”

“ Dir zebân-ı lûlesi târih-i itmâmın Necib”

“ Âb-ı pâk iç gçrmedinse çeşme-i firdevsi ma”

“ Sahib-ül hayrat ruhiyçün el-fâtiha sene 1145”

Kitabeyi yazan Suyolcuzade Eyüplü Necib Efendi kadılardanmış.