;

DAMAD İBRAHİM PAŞA ÇEŞMESİ

Topkapı Sarayı Müzesinin avlusundan çıkış kapısının sağında, duvara monte edilmiş bir durumdadır. Çeşme daha önce Üsküdar’da Hasan Ağa Mahallesinde Malatyalı İsmail Ağa Camii ile sivrilen kemerin iki tarafında birer süs madalyoncuğu bulunur. Kitabesi:

 

“ Mekârim-pişe İbrahim Pâşâ-yı keremver kim”

“ Su içmek gibidir yanında bezl-i mâ-melek Hakkâ”

“ Aceb mi cûy-ı şîr-i lutfu cârî ola dünyâya”

“ Der-i dil-cûsu halka maksem-i erzâktır güyâ”

“ Bu şehrin dahi aba ihtiyâcın eyleyip idrâk”

“ Zülâl-i merhametle eyledi sükkânını irvâ”

“ Hudâ sa’yinde meşkûr eyleyip ol şadr-ı zî-şânı”

“ Safa-yı meşrebin gerd-i kederden hıfz ede Mevlâ”

“ İtâş-ı dehre işrâb eyledim ta’rihin ey Rahmi”

“ Bu aynı asaf İbrahim Pâşâ eyledi icrâ”

                                                        (1141)