;

CEVRİ USTA ÇEŞMESİ VE SEBİLİ (H.1235- M.1819)

Sultanahmet Divan yolu caddesi No:12 de Cevri Kalfa mektebinin altında bulunan be çeşme ve sebil tamamıyla mermer kaplıdır. Sebil çeşmenin yanına sıralanmış bir dizi pencere halindedir. Her birinde dökme demirden şebekeler ve şebekede su vermeye mahsus dörder ufak pencere görülmektedir. Çeşme yuvarlak bir kemer altında çok süslü bir ayna taşından vücut bulmuştur. Teknesi yok olmuştur. Kitabesi kemerinin üstündedir. Tarih manzumesinin baştan altı mısraı, beyzi bir madalyon içindeki Mahmut II tuğrası ile birlikte kazınmıştır. Tarih beyti şöyledir:

“ Tarihi ile izzet atşanı kıldı dav’et”

“ Merhume ustanın iç ruhiyçun âb-ı zemzem”

                                                (1235)

Mektep ve altındaki çeşme ile sebil Mahmud II tarafından Cevri Kalfa adına bir minnettarlık eseri olarak yaptırılmış denebilir. Cevri Kalfa Harem-i Hümayun Hazinedarıdır. Mahmud II’nin tahta çıktığı gün kendisini öldürmek isteyenlerin elinden kurtaran bu kadındır. Bugün çeşme akmamaktadır.