;

CAĞALİZADE İBRAHİM BEY ÇEŞMESİ (H.1142- M.1729)

Edirnekapı’da Fevzi Çakmak Bulvarı (Fevzi Paşa Cadde No:333 Mihrimah Sultan hamamı Erkekler kısmı önündeki) üzerinde Edirnekapı hamamının önünde bir çıkıntı teşkil eden bu çeşme, kesme taştan klâsik tarzda bir yapıdır. Ayna taşı kabartma motiflerle süslüdür ve mermerden yapılmıştır. Yine mermer olan teknesi yol seviyesinin altında kalmıştır.

Kitabe taşı sivri kemerinin altındadır ve Antakyalı şair Şehdî Mustafa Efendi’nin şu manzumesini taşımaktadır.

“ Duhter-iSultan süleyman Mihr-ü Mah Sultan kim”

“ Menzilin evc-i gülsitan-ı cenan ide Hüda”

“ Eyleyüb ihyâ hayatında bu zîbâ çeşmeyi”

“ Eylesün makbûl-i dergâhı cenab-ı kibriyâ”

“ Muhterik olub bu def’a hâkle yeksân iken”

“ Oldu hüsn-i himmet-i evlâd-ı vâkıfab”

“ Ya’ni İbrahim Bey ibn-i Cağalizade kim”

“ Eyledi hakk-ı veliyyünni’meti elhak edâ”

“ Minnet Allah’a suyun uldu yine bu semt-i pâk”

“ Nev nev ma’mur ve âbad olmada subh-ü mesâ”

“ Habbezâ ayn-ül hayat-ı dil-küşa kim lûlesi”

“ Kevseri işrab ider dil-teşnegâna daimâ”

“ Zat-ı pâkin âfiyetde ide hayr-ül hâfızîn”

“ Âfiyet-bahş-ı attaş oldukça bu ayn-ı şifâ”

“ Hazret-i Hak ruhunu merhûmeninde şâd idüb”

“ ...gâhın cennet-ül me’vâ ide Mevlâ ana”

“ Şehdî-ı dil-teşne tarihin didi itmamının”

“ Ma-ı zemzemdir bu dil-cû çeşmesar-ı can-fezâ”

     (1142)

 

Bundan anlaşıldığna göre Kanunî Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan mevcut bir çeşme ihya etmiş, sonra yanarak yerle bir olunca vâkıfın evlâdı Cağalizade İbrahim bey tarafından yeniden yaptırılmıştır.