;

BÜYÜKÇEKMECE –SÜLEYMAN AĞA ÇEŞMESİ (H.1273- M.1856)

Büyükçekmece’de Fatih Camii’nin Kuzey- Batı köşesinde ( Camii sokak) yer alan bu çeşme kesme küfek taşından klâsik üslûpta yapılmış olup sade bir görünüşü vardır. Sivri kemerli bir niş içerisine ayna taşı yerleştirilmiştir. Bu taşın üzerinde şu kitabe bulunmaktadır:

“ Çekmece-I Kebir’e tâbi Çakmaklı karyesi sakinlerinden sahib-ül hayrat ve hasenat Yâkub Alemdar Ağa’nın pederi çiftçi Süleyman Ağa ve Vâlidesi Hanife Hatun ve zevcesi Hadice Hatun ve oğlu Süleyman Ağa bin iki yzü yetmiş bir senesi Yerköyü muharebesinde gazi olub Kırım adasında Gözleve şehrinde yirmialtı yaşında şehiden vefat eyledi Ebülfeth hediye eyledim. Bu zikr olanların cümlesine ve kaff-I ehl-I iman ervahları için rizaen lillâhş teâlâ el- fâtiha”

(Fi gurrei mı sene 1273)
Bundan anlaşıldığına gore Yakub Alemdar Ağa ile Hadice Hatun’un oğlu, Kırım savaşında Gözleve şehrinde yirmialtı yaşında şehid düşen Süleyman Ağa’nın ruhu için bu çeşme yaptırılmıştır.