;

BİLAL AĞA ÇEŞMESİ (H.1211- M.1796)

Galata’da Lüleci Hendek Cad- Kumbaracı yokuşunun köşesinde bulunan bu çeşmenin kesme taştan yapılmış büyük haznenin üstü kiremitle örtülüdür. Yüzü baştan başa mermerle kaplıdır. İkisi düz, dördü oymalı, altı sütunun çerçevelediği ayma taşı büyük ve oymalıdır. Sedlerinden biri harap olmuştur. Teknesi sağlamdır. Sütunların başlıkları hizasında birer silme ve bu silmenin hizasında kitabe taşı, bu taşın iki yanında yuvarlak bir madalyon içersinde birer ayyıldız, üstünde ise yapıyı çatıya bağlayan bir silme vardır.

Üçer mısralık dört satır halindeki kitabe şöyledir:

“ İnayet menba-ı Sultan Selim’in safvet-i lütfu”

“ İbâd-ı dergahın cümle rıza-cû-yi Hüda kıldı”

“ Husûsâ kim Halil pâşayı pür himmet Bilal Ağa”

“ Umurunda imam-ül müslimine iktida kıldı”

“ Vekil-i mes’adet-mend-i hazine ol atâ-perver”

“ Mukuud-ı genc-i lutfun sû gibi sarf-ı rıza kıldı”

“ Revâne eyleyüp Hendek Başından âb-ı dil-cû-yu”

“ Bu ra’nâ çeşmeyi tphane sûyunda bina kıldı”

“ Akup zer-navudân-ı kâ’be-âsâ lûle-i feyz-i”

“ Gümüş sûyun bu vâdilerde bî-kadr-ül bahâ kıldı”

“ Oku’u bank-i ezan ile güher-veş Vehbiyâ târih”

“ Bilal Ağa gel iç zemzem diyüp nâsâ kıldı”

(1211)