;

BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1262- M.1846)

Beşiktaş’ta Serencebey Yokuşunda (No:29) bulunan bu çeşme, Bezmiâlem Valide Sultan’ın çeşmeleri arasında belki de en gösterişsizidir. İkişer ikişer kademeli olarak yerleştirilmiş kolonlar yine mermer olan ayna taşını çerçevelemektedir. Ayna taşında geniş bir sahaya yayılan kabartma motifler vardır. Teknesi sağlam ise de, betonla doldurulmuştur.

Kitabe taşı kolonların üzerindedir. Şükrî’nin yazdığı dört buçuk kıtalık tarih manzumesi Yesarîzade Mustafa İzzet Efendi’nin hattı ile taşa geçirilmiştir.

“ Serleveden çiftliği ser-çeşmesi Velî benâm”

“ Gerçi hayre mazhar olmuş sonra bulmuş inhidâm”

“ Sâye-i şevketde işbu çeşme-i günherdemin”

“ Hazret-i ser-tac Sultan kıldı ihyâsın merâm”

“ Şark-ü garbe Bezmiâlem hayri oldu rayegân”

“ Nüsha-i hayr ezberinde sû gibi okur müdam”

“ Hatem-i Tây’e sehâret dersini ta’imider”

“ Hep sehâvet-senc olanlar dergehinde çün gulâm”

“ Mâder-i Sultan Mecid’in medhini vasfeyleyen”

“ Zer kalemle mermer üzre yazılı hatt-ı ruhâm”

“ Hastegâne çün devâlar hem atalar neşr idüb”

“ Ser-te-ser hem lûtfile ihsâne gark oldu enâm”

“ Vâdi-i hayretde herkes sû ararken Şükriyâ”

“ Nehr-i kevser bunda câri söyledim tarih-i tam”

   (1262)

Eskiden mevcut harap bir çeşmenin, Bezmiâlem Valide Sultan tarafından tamir ettirildiği bu kitabeden anlaşılmaktadır.