;

BEZMİALEM VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1259- M.1843) Zeytinburnu

Topkapı’da Sur dışında kale kapısının karşısında Davutpaşa ve Maltepe yollarının kavşağındaki bu çeşme eskiden Beşiktaş’ta Yıldız’da saat kulesinin karşısında bulunmakta idi. 1943-45 yılları arasında sökülerek Topkapı dışına nakledildi. Yeni yolların açılması ve genişletilmesi gibi sebeblerle 1957-59 yılları arasında tekrar sökülerek bugünkü yerinde kuruldu.

Çeşme rokoko üslûbundadır. Cephesi tamamen mermerdendir. İki yanında tek parka iki mermer sütun vardır. Tekne bu sütunların kaideleri arasındaki boşluğa yerleştirilmiştir. Teknenin gerisinde kalan ayna taşı yüksek bir dairevî kemerle

çevrilmiştir. Ortasında oluklu bir sütun kabartması üzerinde şnalarla çevrilmiş bir dünya küresi bulunmaktadır.

Kitabe taşı iki sütunun üzerine çeşmenin alınlığı teşkil edecek şekilde yerleştirilmiş çok büyük bir mermerdir. Yukarısı silmelerle süslenmiş, bu silmelerin üzerine de kabartma çiçek çerçeveli beş beyzî madalyon bulunan Abdülmecid’in tuğrası kazınarak silinmiştir.

Çeşme yol seviyesine nazaran çok yüksekte kalamkatadır. Kitabe teleobjektifle ile uzaktan çekilen bir resimden okunabildiği kadarı ile şöyledir:

“ Bezmialem Valide Sultan kerem-pirâyedir”

“ Mâder-i zî-şan-I Şahinşah-ı yenbu’-ul-neval”

“ Şâh-I âlem Hazret-i Abdülmecid Hanın olur”

“ Hayri câri…….. şevketinde meryem-misal”

“ Mâder-i zî-şanı ile ol Şahinaşahı zeman”

“ Kıldılar icra-yi hayrata cihanda bezl-i mal”

“ Öyle nev âsar-ı hayrat-ıcihan-pirâye kim”

“ Göricek eyler duâ tahsin idüb ehl-i kemal”

“ Valide Sultan o Şâhın valid-i zî-şanının”

“ Ruhunu ihyaya yapdı çeşme-i hayrat-neval”

“ Kevser akdıkca bu zîbâ çeşmeden şâdan olru”

“ Cennet-i âlada ruh-i mahmud-ül-hisal”

“ Menba’-ı ma-ül hayat olsa sezâ bu ayn-I pâk”

“ Can viren atşana âb-ı sâfıdır bî- kıyl-ü kal”

“ Validi buldukca cennetde safa-yi selsebil”

“ Mâderiyle olmuşdu hay ide Rabb-I lâyezal”

“ …………………... oku üç ihlâsla bir fâtiha”

“ Ruhuna Mahmud Hanın kıl bununla arz-ı hal”

“ Cevher’in târihini Zîver didim içüb suyun”

“ Kevser olsun ruhuna Mahmud Hanın bu zülâl”

     (1259)