;

BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ( H.1257- M.1841)

Kasımpaşa’da İplikçi Sokağı’nda ( İplikçi Fırını Cad) Kara İmam Camii önündeki bu çeşme, kesme taştan, haznesinin üstü yine küfeki taşından piramit şeklinde bir çatıyla örtülmüş yapıdır. Asıl çeşme cephesi dikdörtgen biçimindedir. Etrafı burmalı bir frizle çevrilidir

Yukarısında kitabı varken bugün yeri boştur. Kitabe taşının ortasında beyzi bir madalyon içersinde devrin padişahı ve Bezmialem Sultan’ın oğlu Abdülmecid’in tuğrası vardı idiyse kazınarak bozulmuştur.

Çeşmenin dört beyitlik tarih manzumesi talik hat ile tuğranın iki yanına dörder satır olarak yazılmıştır.

Kitabe taşının altında kenarları oymalı ve derinliği az olan bir kemer, kemerin altında da dikdörtgen biçiminde yüksek bir ayna taşı vardır. Bu taş barok kabartmalarla süslüdür. Kemerin üst iki yan boşluğunda birer ay ve altı şualı yıldız bulunmaktadır. Çeşmenin teknesi yok olmuştur. Suyu akmaktadır.

Kitabe şöyledir:

“ Cenâb-ı Bezmiâlem mâder-i Abdülmecid Handır”

“ Cihânı hayr ile memnun-ı ihsan itmeğe evfak”

“ Harab olmuşdu bu çeşme yapub itdi suyun icra”

“ Attaşı kıldı feyz-i macera-yı lûtfuna mülhak”

“ Müdâma Valida Sultan ile şah-ı itsün Cenab-ı Hak”

“ Didi tarihi tammın çâker-i dîrinesi Ziver”

“ Akıtdı Bezmiâlem nâm Sultan ma-ı ayn elhak”

     (1257)

Bezmiâlem Valide Sultanın tamir ettirildiği çeşmenin ilk banisi bilinmemekte ise de Kara İmam Mescidi’ne minber koyan ve yanına bir mekteb yaptıran kaptan Kaymak Mustafa Paşa olması muhtemeldir.