;

BEŞİR AĞA ( Hacı) ÇEŞMESİ (H.1145- M.1732)

Fındıklı’da Dere içersinde ( Mebusan yokuşu- Ağa Çırağı Sokak kesişimi) vaktiyle yanmış Hacı Receb Camii’nin alt tarafında bulunduğu “ İstanbul Çeşmeleri”nde kaydedilen bu çeşme yolun genişletilmesi sırasında sökülerek bugün bulunduğu yere, yeni yapılan bir seddin ortasına nakledilmiştir.

Çeşme klâsik tarzda kesme taştan yapılmıştır. Teknesi sokak seviyesinin altında kalmıştır. Kabartma motiflerle süslü ufak bir ayna taşı vardır, suyu akmamaktadır.

Çeşme iyi bir tarih görmüş olmasına rağmen sivri kemerinin üzerindeki kitabe taşı kırılmış yazıların bazı yerleri okunamayacak hale gelmiştir.

Bu kitabe okunabildiği kadarı ile şöyledir:

“ Cenab-ı hazret-i Hacı Beşir Ağa-y’ı dânâkim”

“ Havassın âşinası mehrem-i Sultan-ı a’zamdır”

“ O zat-i mektemet-pirây-ı vâlâ-kadri irfanın”

“ ......... safı her kârında mülhemdir”

“ Aceb mi mülhem olmak tab’ı gevher-sencine zirâ”

“ Der-i devlet-meabi teşne-i ümmide maksemdir”

“ Nice maksem ki feyz-i reşha-i gevher-nisarından”

“Gül-i âmali erbab-ı dilin...................................”

“Hususâ itfi icra bu mahlle ebr-i cûdünden”

 

 

“ Bu âb-ı sâfı kim hâlet-feza-yi neş’e-i hamdır”

“ Nice hayrat-ı mevfûre muvaffak eyleye Bâri”

“Dua-i devleti şam-ü seher zîra ki elzemdir”

“ Nihâl-i devletin sîrab-ü handan eyleye her dem”

“ Hüdâ-yi lemyezel kim kâr-saz-ı bezm-i âlemdir”

“ Bu zîbâ beytinin her mısra’-ı rengin-ü mevzunu”

“ ..............................................tarih-i müsellemdir”

“ İden bu kevseri icra Beşir Aga-yi mükrimdir”

“ Gel iç bu çeşme-i ra’nânın âb-ı pâki zemzemdir”

       (1145)

Çeşmeyi yaptıran Darüssade Ağası Hacı Beşir Ağa’dır.