;

BEŞİR AĞA ÇEŞMESİ (H.1140- M.1727)

Beyazıt’ta, Kapalıçarşının köseleciler tarafındaki kapısının dışında Mercan Camiine giden sokakta bulunduğu “İstanbul Çeşmeleri”’ nde kaydedilen bu çeşme, Mahmut Paşa kapısından çıkmazdan evvel, Çukur Muhallebici’nin yanından yürünerek karşıya gelen kapıdan çıkınca hemen soldadır. Burası Mercan Tığcılar sokaktır.

Çeşme kesme taştan yapılmıştır. En yukarıda bir madalyon içinde tuğra, onun altında dilimli bir kemer altında kitabesi vardır.

 

“ Seray-i şehriyarîde cenab-ı Kethüda Kadın”

“ Bu dil-cû çeşmeyi ihyaya kıldı hizmet”

“ Harab ender harap olmuş’du yapdı fisebilillah”

“ Muvaffak oldu bu hayre ide Hak sa’yini meşkûr”

“ Gelince âb-sâfı söyledim târihini Hayrî”

“ Bu âlâ çeşme-i Mahcube Kadın kıldı nev ma’mur”

(1256)

Bu kitabe bir tamir kitabesidir. Açılmış bir yelpaze şeklinin süslediği ayna taşının üst tarafında esas kitabe görülmektedir.

“ Bu dil-cû çeşme pâkiz-tarhı eyledî bünyâd”

“ Ne zibâ kıldı ihsan-ü kerem âyinini icra”

“ Beyan itdi Nedîmâ gayrı menkutiyle tarihin”

“ Bu ra’nâ çeşme-i pür-nûra yaptırdı Beşir Ağa”

     (1140)

Musluğun iki yanında da ikinci tamire ait üçüncü bir kitabe bulunmaktadır.

“ Bâni-i sâlis esbak Medine Kadısı

Çırpanlı merhum Mehmed Salim

Efendinin ve cümle-i mü’mininin ervahına fâtiha”

(1343- 1341)

Çeşmeyi ilk yaptıran Hâzin Beşir Ağadır. Suyu akmaktadır.