;

BEKİR AĞA (Hacı) ÇEŞMESİ (H.1148- M.1735)

Edirnekapı’da Salmatomruk Caddesi ( Sultan Çeşmesi Cad No:57) üzerinde bulunan çeşme bir duvara bitişik olarak yapılmıştır. Ufak bir ayna taşı iki yanında üzerinde ikişer rozet bulunan birer sütun, yukarısında girintili çıkıntılı bir kemer, köşe başlarında birer rozet ve daha yukarıda da kitabe taşı bulunmaktadır. Kitabesi şöyledir:

“ Sahib-ül hayrat olan Hacı Bekir bu çeşmeden”

“ Fisebillah itdi zemzemi icra gel iç”

“ Habbezâ tevfik-i bâri kim bu ayn-i bî-misal”

“ Eyledi leb-i teşneye âb-ı zülâl itâ gel iç”

“ Hızr ile İskender-âsâ gezme zulmet içre sen”

“ Âb-ı hayvan aynıdır bu ayn-i bî-hemtâ gel iç”

“ Lûlesi söyler lisan-ı halle gûya sana”

“ İşte zindegî gel ya vuzu’ it ya gel iç”

“ Nûş iden âbın der birbirine bânisinin”

“ Meşreb-i pâkin kederden hıfz ide Mevlâ gel iç”

“ Teşnegâna tarih-i itmamını didi Vesim”

“ Nuş ola bu çeşme-i Hac bekir’den ma’gel iç”

(1148)