;

BABA – OĞUL ÇEŞMESİ (H.1260-M.1844)

Kadıköy- Acıbadem yolu üzerinde Köftünün Sokağı’nın başında bulunan bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. Üslûp bakımından bir hususiyet arz etmemektedir. Ayna taşı bozulmuş teknesi ve sedleri toprak altında kalmış olan çeşme resterasyonu yapılmıştır. Yukarısında ince bir pervaz üzerinde bir alınlık bulunmaktadır. Bu alınlığın iki yanında birer güneş motifi, ortasında tuğrası kazınarak silinmiş bir madalyon, onun üzerinde de taç şeklinde açılmış bir tavuş kuyruğu vardır.

Kitabe şöyledir:

 

“ Hazret-i Abdülmecid Han’ı meâli-menkubet

“Âli Osman Han-ı Gazi’nin o şehdir ekremi”

“Yani kim Darüssaade Ağası Tayfur Ağa”

“ Ol veliy-yün ni’metin mesrûr-üşad hürremi”

“ Sermusahib ma’nevi oğlu besim Ağa ile”

“ Kıldılar bünyad bu nev çeşme-i müstahkemi”

“Hak veli-ni’meti nusratla kılsun dâima”

“ Hızr-ü İskender gibi âb-ı hayatın mahremi”

“ Tarihin bende Nazif cevher ididm anber gibi”

“ Kıldı irva yok- kadem baba oğul bu zemzemi”

      (1260)

Bu kitabeden de anlaşıldığı üzere çeşmeyi Darüssaade Ağası Tayfur Ağa, Sermsahib bulunan manevî oğlu Besim Ağa ile birlikte yaptırmıştır.