;

AYŞE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1012- M.1603)

Şehzadebaşı’nda Şehzade Camii’nin Saraçhane Meydanı’na baka kapısı bitişiğinde olup bir çıkıntı teşkil eden bu çeşme, çok harap bir durumda iken son yıllarda camii kapısı ile birlikte tamir görmüştür. Buna rağmen yerlerine konmuş bulunan mermer bloklar yinede bu haraplığın izlerini taşımaktadır. Çeşme umumiyetle o devirde yapılanların hususiyetini arz eder. İçerlek bir ayna taşı, üstünde yandaki söveler hizasına kadar taşkın yarım daire şeklinde yelpaze biçimi büyük bir kemer, bunun altında ve üstünde iki kitabe, daha yukarıda vaktiyle bir tuğra varken kazınarak silindiği anlaşılan bir madalyon, hepsinin üstünde de çeşmenin üç yanını saran stalaktitli bir kuşak.

Üst kitabe taşı kırılmış ve yer yer çimento ile tamir edilmiştir. Tarih mısraları şöyledir:

“ Hazret-i Sultan-ı Âli-şan ismet-âşiyan”

“ Ruh-i İbrahim Paşa içün icra kıldı ma”

“ Hükmiyâ söyler deham-ı lûlesi tarîhini”

“ İçin İbrahim Paşa ruhuna eylen dua”

(1012)

İkincisi ise şöyledir:

“..................................mekremet”

“ Hazret-i Sultan-ı iffet-gevher ismet-meab”

“ Teşneler içüp dua kılsun deyu subh-u şam”

“ ................................çeşme-i kevser-nisab”

“ Ruhi İbrahim Paşaya bağışlanı anı”

“ Ahiretde Hak vire âna sevab-ı bi-hesab”

“ Hükmi dâi didi itmamının tarihini”

“ Oldu İbrahim Paşa ruhu için sayilâb”

(1012)

Çeşme Murat III’ün kızı Ayşe Sultan kocası birkaç defa Sadrazamlıkta bulunmuş olan Bosnalı İbrahim Paşa Şehzade Camii avlusundaki türbede gömülüdür.

Suyu akmamaktadır.