;

AŞUB KADIN ÇEŞMESİ (H.1135- M.1722)

Beyazıtta Yeniçeriler Caddesi ile Tabanca sokak kavşağında olan bu çeşme Beyazıt Meydanının tanzimi sırasında bugünkü (Beyazıt Meydanı Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürlüğü önü yerine nakledilmiştir. Çeşme bugünkü görünümü ile kesme taştan yapılmış basit bir dikdörtgen biçimindedir. Teknesi yoktur. Suyu akmamaktadır.

Yukarısındaki kitabe şöyledir:

 

Kurret-ül ayn-i saadet şems-i bürc-i saltanat

Duhter-i sa’d –ahter-i Han Ahmed-i çarh-aşiyan

Fatime Sultan-i âli-şan-i zehrâ hilkatin

Ömrün efzunide iclâl(ile) Rabb-i müstean

Kethüda bânu(yi) saray-i devleti Âşub kadun

Oldu Sultanı gibi cüyâ-yi hayrat-i hassan

Yümnile tarh-üfken-i bünyad olub bu çeşmeye

Hak yoluna mâlini bezl eyledi bi imtinan

Zib-ü ârayişle virdi öyle âb-i tâb kim

Dir temaşâ eyleyüb nûş eyledikçe teşnegan

Aynidir Ab-i hayatın ya ayağı kevserin

Selsebil-i bag-i cennetdir ya tesnim-i cinan

Mevhiinde böyle hayrat olmaz müyesser herkese

Hüsn-i tevfik-i hulûs-i kalbe mebnidir heman

Hak taalâ eyleyüb şayan-i dergâh-i kabul

Masdar-i âsari hayr ide vücudün her zaman

Tâibâ didim sitayiş birle târihin görüb

Oldu zîbâ çeşme-i âşub’dan zemzem revan

        (1122)

Ayna taşı üzerinde yuvarlak bir madalyon içerisine yazılmış ikinci bir kitabe vardır. Bunda da şöyle denilmektedir:

“ Merhume Tayyibe Hanım ruhu için el-fâtiha”

(1340)